SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Organizacija zdravstvene službe na športnih tekmovanjih in množičnih rekreativnih prireditvah

Izvleček:

Šport­na ­tek­mo­va­nja ­in­ mno­žič­ne ­rekrea­tiv­ne ­pri­re­di­tve­ sodij­o­ med­ dogod­ke ­s­ po­ve­čanim tveganjem­ za­ poš­kod­be,­ nenad­ne ­srč­no-žil­ne­ zaple­te­ in ­dru­ga ­obo­le­nja,­ pove­za­na ­z ­in­ten­ziv­no tele­sno­ aktiv­nostj­o.­ Zato­ je ­dobra ­organ­i­za­cij­a ­zdravs­tve­ne ­služ­be ­s ­ci­ljem­ zago­tav­lja­nja­ kakovost­ne­ pri­mar­ne­ in­ triaž­ne­ zdravs­tve­ne­ oskr­be­ ude­le­žen­cev­ temelj­ne­ga pome­na.­ Orga­ni­zator ­tek­mo­va­nja ­oz. ­pri­re­di­tve ­in ­vodj­a ­zdravs­tve­ne ­služ­be ­mora­ta ­pri zago­tav­lja­nju ­zdravs­tvene­ oskr­be ­na ­tere­nu ­rav­na­ti ­v ­skla­du ­s ­slo­ven­sko ­zako­no­daj­o, ­ki ­oprede­ljuj­e­ to ­področj­e. ­Ker pa ­so ­potre­be ­oz. ­pogoj­I ­dela ­zdravs­tve­ne ­služ­be ­na ­takih ­pri­re­di­tvah v ­za­ko­no­daj­I ­pre­cej ­ohlap­no ­in ­sla­bo ­defi­ni­ra­ni, ­dobra ­zdravs­tve­na ­oskr­ba­ teme­lji­ predvsem­ na ­izkuš­njah ­in ­zna­nju ­vseh­sode­luj­o­čih. ­Tre­ba ­je ­poz­na­ti ­spe­ci­fi­ko ­športne ­panoge, ­ znati ­ narediti oceno tveganja za nastanek bolezni in (specifičnih) poškodb, poznati je treba udeležence tekmovanja, njihove zmogljivosti in zdravstveno stanje in vedeti, kakšne učinke imajo lahko specifično okolje (mrez, vročina, vlažnost) na človeški organizem med intenzivno telesno aktivnostjo.

Avtorji: Mikša Maja, Zupet Petra

Ključne besede: zdravstvena služba, množične prireditve, športna tekmovanja, ukrepi, nujna medicinska pomoč

Citiranje: Med Razgl. 2014; 53 (4): 597–602.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki