SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Veljavnost, zanesljivost in zamudnost vrednotenja malokluzije z Eismann-Farcnikovim (EF) indeksom

Izvleček:

IZHODIŠČA. Ortodontska diagnostika nam s pomočjo klasifikacijskih sistemov omogoča raz­vrstitev posameznih vrst zobnih in čeljustnih nepravilnosti (malokluzij). Za razvrščanje še vedno uporabljamo nekoliko izpopolnjen klasifikacijski sistem po Anglu (1899). Za kvanti­tativno vrednotenje malokluzij pa imamo različne okluzijske indekse. V Sloveniji je bil razvit Eismann-Farčnikov (EF) indeks, vendar je njegova rutinska uporaba v ortodontskih ambulantah omejena. NAMEN IN HIPOTEZE. Z namenom, da ugotovimo uporabnost EF indeksa v vsakda­nji ortodontski praksi, je cilj naloge preveriti njegovo veljavnost, zanesljivost in zamudnost pri vrednotenju malokluzije. Pričakujem, da je EF indeks veljavna in zanesljiva, vendar zamud­na metoda za vrednotenje malokluzije. METODE. Raziskovalna naloga je retrospektivna študija. Pri 100 preiskovancih (53 žensk, 47 moških; povprečna starost 15,4 let), ki so bili napoteni k specialistu zobne in čeljustne ortopedije, smo na študijskih modelih stalnega zobovja šte­vilčno ovrednotili obseg malokluzije z EF indeksom. Veljavnost indeksa smo preverili tako, da smo ga primerjali z mnenjem desetih slovenskih ortodontov (zlati standard), ki so po last­ni presoji razvrstili preiskovance v štiri težavnostne razrede. Za primerjavo smo uporabili koeficient ICC (inter-class correlation coefficient). Diagnostično natančnost EF indeksa smo določili s pomočjo površine pod ROC krivuljo. Zanesljivost EF indeksa smo določili tako, da smo deset naključno izbranih študijskih modelov ponovno ovrednotili, iste modele pa sta ovred­notila še dva meritelja. Skladnost vrednotenja enega meritelja in različnih meriteljev sem določila s koeficientom ICC (intra- in inter-class correlation coefficient). Zabeležili smo tudi čas vsakega vrednotenja malokluzije na pol minute natančno in izračunali povprečno vred­nost časa, ki je potreben za ovrednotenje malokluzije z EF indeksom. REZULTATI. Ujemanje EF indeksa in zlatega standarda pri vrednotenju obsega malokluzije in razvrščanju preisko­vancev vtežavnostne razrede je skoraj popolno (ICC je 0,819). Površina pod krivuljo, ki meri uporabnost ali diagnostično vrednost samega indeksa, znaša 0,846, pri čemer bi bil odličen diagnostični test predstavljen s površino pod krivuljo enako 1,00. Zanesljivost EF indeksa je velika, saj znaša ICC vrednost za enega meritelja 0,994, ICC vrednost treh različnih merite- ljev pa 0,878, kar pomeni popolno skladnost enega in različnih meriteljev. Čas, potreben za vrednotenje malokluzije z EF indeksom, je 27,10 minut. ZAKLJUČKI. EF indeks je veljaven in zanesljiv ter odlično ponazarja mnenje slovenskih ortodontov. Kljub temu, da je zamuden, je zaradi svoje natančnosti, njegova uporaba pri vsakdanjem diaganostičnem delu v ortodontski ambulanti smiselna.

Avtorji: Primožič Jasmina, Ovsenik Maja

Ključne besede: malokluzija - diagnostika, ortodontija korektivna

Citiranje: Med razgl. 2006; 45: 357–82.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki