SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Vloga mikrocistinov pri razvoju bolezni parenhimskih organov

Izvleček:

Mikrocistini prizadanejo jetrno tkivo z delovanjem na sestavine citoskeleta in osta­le celične procese hepatocitov z inhibicijo serin/treonin beljakovinskih fosfataz. Parenhimske jetrne celice se skrčijo in ločijo med seboj. Razmaknejo se tudi endotelijske celice jetrnih sinusoidov in kri uhaja v jetrno tkivo. Notranja krvavitev lahko vodi v hipovolemični šok. One­snaženost voda s cvetenji toksičnih cianobakterij je resen problem tudi v severovzhodni Sloveniji, kjer intenzivno kmetijstvo povzroča visoko stopnjo evtrofikacije voda. O akutni člo­veški zastrupitvi s smrtnim izidom še niso po­ročali. Pri ljudeh je pomembnejša kronična izpostavljenost subletalnim odmerkom toksi­nov. Z vpeljavo metode izolacije hepatocitov sva preverila primerljivost učinkov izbranega toksina z opisi v literaturi. V raziskavi sva ugo­tavljala, ali se bodo v akutnem poskusu in vivo pokazale spremembe v krvnih parametrih kot po­sledica krvavitve, kakšne so spremembe na je­trnih izvidih in jetrni morfologiji pri kroničnem napajanju podgan z vodo, onesnaženo z mikro­cistini LR in RR. Preverila sva, ali je slikanje z magnetno resonanco ustrezna metoda za zasledovanje akutnih in kroničnih sprememb jetrnega parenhima po delovanju zmesi mikrocistinov. Znanosti sva žrtvovala 37 poskusnih ži­vali. Za izolacijo hepatocitov s perfuzijo jeter in situ sva žrtvovala 10 poskusnih živalih. Z mag­netno resonanco sva ugotavljala akutne učinke zmesi mikrocistinov na skupini 10 poskusnih ži­vali. V kroničnem poskusu sva 12 poskusnih ži­vali izpostavljala subletalnim odmerkom zmesi mikrocistinov v pitni vodi in v tem času dvakrat slikala jetra z magnetno resonanco. Spremembe sva po končanem poskusu ugotavljala s pre­gledom krvne slike, biokemičnimi testi seruma, jetrnimi testi, s tehtanjem jeter in histološkim pre­gledom jetrnega tkiva. Pri metodi izolacije hepatocitov s perfuzijo smo dosegli 83 % preživetje celic. Izbrani mikrocistin RR povzroči na izoliranih hepatocitih spremembe, ki ustrezajo opisom v literaturi. Zmes mikrocistinov je v akutnih po­skusih povzročila povečanje teže za 35 %, po­vršine prereza jeter na magnetnoresonančnih slikah pa za 19,3%. Hematokrit je upadel za 13 %. Histološki pregled je pokazal žariščne kr­vavitve. V kroničnih poskusih smo ugotovili nez­načilne spremembe v histoloških preparatih in magnetnoresonančnih slikah. Jetrni testi so po­kazali izrazite patološke odklone, koncentraci­ja prostega železa v serumu se je znižala za 39,5 %. Povprečna vsebnost in koncentracija he­moglobina v eritrocitu ter prostornina eritocita so se zmanjšali. Zaključujeva, da je slikanje z mag­netno resonanco primerna metoda za ugotav­ljanje akutnih zastrupitev z mikrocistini, kjer se krvavitev izraža še z izrazitim padcem hematokrita. V kroničnih poskusih so spremembe jetrnih testov in mikrocitna anemija dokaz patološkega dogajanja v jetrnem tkivu, medtem ko slika­nje z magnetno resonanco ni zanesljiv pokazatelj patoloških sprememb.

Avtorji: Repež Andrej, Giacomelli Valentina Otja

Ključne besede: cianobakterije - toksičnost, bakterijski toksini, jetra - patologija, podgane

Citiranje: Med Razgl. 1998; 37: 457–81.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki