SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Značilnosti tekmovalnega športa otrok in mladostnikov ter nekatera zdravstvena tveganja mladih v tovrstnem športu

Izvleček:

Na­men­ pris­pev­ka ­je ­pred­sta­vi­ti ­prob­le­ma­ti­ko ­izbo­ra­ mla­dih ­v­ špor­tu ­in ­mode­lov ­raz­voja šport­no ­nadarj­e­nih ­otrok­ kot ­temelj­ni zna­čil­no­sti ­tek­mo­val­ne­ga ­špor­ta­ otrok­ in ­mladine ter ­opo­zo­ri­ti­ na­ neka­te­re­ nega­tiv­ne ­poja­ve,­ ki­ pred­stav­ljaj­o ­mož­ne­ zdravs­tve­ne ­ nevar­nosti za ­otro­ke­ v ­tek­mo­val­nem­ špor­tu.­ Rezul­ta­ti­ razi­skav­ in­ prak­sa ­kažej­o, ­da ­je­ pre­poz­na­vanje talen­tov ­zelo­ kom­plek­sen ­in­ zah­te­ven­ posto­pek­ in­ da­ danes­ ni­ mogo­če ­zanes­lji­vo ­napove­da­ti ­tek­mo­val­ne­ šport­ne ­uspe­šno­sti­ v­ odra­slem­ obdobj­u ­na ­osno­vi­ nadarj­e­no­sti v­ otroš­kem­ obdobj­u­ ali ­obdobj­u ­zgod­nje­ ado­les­cen­ce.­ Prav­ tako­ zgod­nje­ vklju­če­va­nje­ otrok ­v­ spe­cia­li­zi­ran­ pro­ces­ šport­ne­ vad­be­ (šport­ne­ šole­ ipd.)­ ni­ zago­to­vi­lo­ za­ šport­no­ uspe­šnost v­ odra­slo­sti.­ Nas­prot­no:­ ozko­ usmerj­e­na ­vad­ba­ v­ otroš­tvu­ zati­ra ­nji­hov­ dol­go­ro­čen­ šport­ni­ raz­voj­ in­ ogro­ža­ nji­ho­vo­ zdravj­e.­ Uspe­šni ­so­ tisti­ mode­li ­raz­voj­a­ šport­ni­ka ­(šport­ne ­ustvar­jal­nosti), ­ki ­teme­ljij­o ­na ­dol­go­roč­nem­ in­ siste­ma­tič­nem ­delu ­z ­mla­di­mi­ s ­ka­snej­šo ­specia­li­za­cij­o ­vad­be­ in ­kjer­ je ­v ­ospredju  humano­–­peda­goš­ko ­in ­vse­bin­sko ­poglob­lje­no­ delo z ­mla­di­mi­ šport­ni­ki.­ Na ­osno­vi­ siste­ma­tič­ne­ga­ obrav­na­va­nja ­teme ­je ­mogo­če­ obli­ko­vati ­nekaj­ kon­kret­nih ­pred­lo­gov ­za­ prak­tič­no ­delo­va­nje ­in­ izbolj­ša­nje ­tega­ pomemb­ne­ga ­seg­men­ta­ špor­ta­ v­ na­ši­ drža­vi: Otroci v športu ne smejo biti podvrženi prezahtevni in v eno športno panogo usmerjeni specializirani športni vadbi; mlade športnike lahko vodijo le izobraženi trenerji z znanjem in s trdnim značajem; mladi športniki morajo biti podvrženi stalnemu zdravstvenemu nadzoru, spremljati jih morajo usposobljeni pediatri; potrebno je stalno izobraževanje trenerjev, članov klubskih uprav, državnih športnih zvez ter staršev in mladih športnikov.

Avtorji: Škof Branko

Ključne besede: tekmovalni šport mladih, prezgodnja specializacija, zdravstvena tveganja

Citiranje: Med Razgl. 2014; 53 (4): 565–83.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki