SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Pogostost kromosomskih nepravilnosti pri otrocih, rojenih z biomedicinsko pomočjo

Izvleček:

Izhodišče. Kljub dvomom o varnosti postopka oploditve v epruveti s prenosom zarodka (IVF-ET), postopka oploditve z vbrizganjem spermija v citoplazmo (ICSI) in uporabi zamrz­njenih zarodkov raziskave kažejo, da tveganje za prirojene nepravilnosti ni bistveno povečano. Izkazalo se je le, da so pri novorojenčkih, rojenih po oploditvi s postopkom ICSI, pogostejše nepravilnosti spolnih kromosomov. Dejavniki tveganja neplodnih parov so njihova višja sta­rost, neplodnost in pogostejše mnogoplodne nosečnosti. Ocena pojavnosti kromosomskih, pa tudi strukturnih prirojenih nepravilnosti pri nas bi bila uporabna pri obravnavi neplodnih parov v prihodnosti.

Namen in hipoteze raziskave. V naši raziskavi želimo ugotoviti, ali so prirojene nepravilnosti pri novorojenčkih, rojenih po postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, pogostejše kot pri novorojenčkih, rojenih po spontani zanositvi.

Preiskovanke in metode dela. V retrospektivno raziskavo smo vključili 242.164 novorojenč­kov, ki so se rodili 241.607 materam od aprila 1987 do decembra 1997 v Sloveniji, ter jo razdelili na 3 kohortne in 1 kontrolirano študijo. V prvih dveh študijah smo primerjali pojavnost kro­mosomskih, strukturnih in letalnih prirojenih nepravilnosti. Pri prvi študiji smo primerjali 1404 novorojenčkov, rojenih po oploditvi s postopkom IVF-ET, z novorojenčki, rojenimi po spon­tani zanositvi. Pri drugi, kontrolirani študiji, smo primerjali 1270 novorojenčkov rojenih po oploditvi mater s postopkom IVF-ET, s 1270 novorojenčki, rojenimi materam po spontani zano­sitvi ob tem, da smo matere po starosti, številu plodov, pariteti in letu poroda izenačili. Pri tretji študiji smo ugotavljali pojavnost kromosomskih, strukturnih in letalnih prirojenih nepravilno­sti glede na način oploditve. 73 novorojenčkov s prirojenimi nepravilnostmi, rojenih po oploditvi s postopkom IVF-ET, smo primerjali s 9685 novorojenčki s prirojenimi nepravilnost­mi, rojenimi po spontani zanositvi. V četrti študiji smo ugotavljali možne dejavnike tveganja (starost, mnogoplodnost, pariteta in izvedba postopka ICSI) pri materah, udeleženih v postop­ku IVF-ET. Primerjali smo 54 mater novorojenčkov, rojenih po oploditvi s postopkom IVF-ET, ki imajo prirojene nepravilnosti, s 1048 materami novorojenčkov, rojenih po oploditvi s postop­kom IVF-ET, ki nimajo prirojenih nepravilnosti. Rezultate smo ovrednotili s testom χ² za neparametrične in t-testom za parametrične spremenljivke. Razlike med vzorci smo imeli za statistično značilne, kadar je bila stopnja tveganja (vrednost p) manjša od 0,05 (p< 0,05).

Rezultati. Pri novorojenčkih, rojenih po postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo, smo ugotovili več vseh prirojenih nepravilnosti skupaj, več letalnih nepravilnosti, več malformacij dihal, srca in obtočil ter manj malformacij mišično-skeletnega sistema kot pri novorojenčkih, rojenih po spontani zanositvi. Po izenačitvi mater po starosti, pariteti, mnogoplodnosti in letu poroda nismo pri primerjavi novorojenčkov našli nobenih značilnih razlik. Pri novorojenčkih s prirojenimi nepravilnostmi, rojenih po postopku oploditve z biomedicin­sko pomočjo, smo našli večji delež letalnih nepravilnosti, malformacij srca in obtočil ter manjši delež malformacij mišično-skeletnega sistema kot pri novorojenčkih s prirojenimi nepravil­nostmi, rojenih po spontani zanositvi. Pri materah, zdravljenih s postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo, ki so rodile otroke s prirojenimi nepravilnostmi, nismo ugotovili nič več dejavnikov tveganja kot pri materah, zdravljenih s postopki oploditve z biomedicin­sko pomočjo, ki so rodile neprizadete otroke. Pri novorojenčkih, rojenih po postopku oploditve ICSI, smo našli štiri manjše nepravilnosti.

Zaključki. Ugotovili smo, da postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo ne povečuje­jo verjetnosti nastanka prirojenih nepravilnosti. Malformacije srca in obtočil predstavljajo večji delež prirojenih nepravilnosti po oploditvi z biomedicinsko pomočjo kot po naravni oplodi­tvi. Postopek ICSI ni dejavnik tveganja za nastanek kromosomskih nepravilnosti pri materah, zdravljenih z metodami oploditve z biomedicinsko pomočjo.

Avtorji: Korošec Sara, Kaplan Petra

Ključne besede: oploditev in-vitro, embrio transfer, intracitoplazmatsko vbrizganje spermijev, kromosomske nepravilnosti

Citiranje: Med Razgl. 2001; 40: 3−22.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki