MENU
Arhiv številk » 1997 » 3 » | Medicinsko področje » Predmeti » Infekcijske bolezni » Medicinsko področje » Predmeti » Interna medicina » Medicinsko področje » Predmeti » Mikrobiologija in imunologija »

Genomska tipizacija izolatov virusa hepatitisa C v Sloveniji

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Opredelitev genotipa virusa hepatiti­sa C (HCV) je pomembna v raziskovanju epide­miologije okužbe s tem virusom oz. za natančno spremljanje ter razjasnitev načina prenosa in šir­jenja okužbe. Zaradi spremenljivosti genoma in neenakomerne zemljepisne porazdelitve genoti­pov HCV je treba pred začetkom kakršnekoli epi­demiološke raziskave v vsaki državi preveriti učin­kovitost različnih tipizacijskih metod s pilotsko ra­ziskavo in ob tem ugotoviti tudi okvirno prisotnost in delež posameznih genotipov HCV. S primerjal­no raziskavo, ki smo jo izvedli na 40 izolatih RNA HCV iz Slovenije, smo primerjali učinkovitost šti­rih posrednih metod genomske tipizacije in ugo­tovili, da s posameznimi metodami ni mogoče do­končno opredeliti vseh genotipov oz. podtipov HCV, prisotnih v Sloveniji. Izkazalo se je, da je v našem prostoru najbolj primerna metoda genomske tipi­zacije reverzni dot-blot s tipsko specifičnimi DNA-lovkami za 5′ nekodirajoči del genoma HCV. Z izbrano strategijo genomske tipizacije smo na­to določili genotip/podtip HCV pri 226 slovenskih bolnikih, ki so se okužili s HCV na različne nači­ne oz. so pripadali različnim epidemiološkim sku­pinam. Razporeditev genotipov HCV se v Slove­niji razlikuje med posameznimi epidemiološkimi skupinami bolnikov. Rezultati raziskave kažejo na povezavo med posameznimi genotipi HCV in določenimi načini prenosa virusa.

Avtorji:
Seme Katja, Poljak Mario, Čelan-Lucu Branka, et al.

Ključne besede:
hepatitis C virus, genotip, Slovenija

Citiranje:
Med Razgl. 1997; 36: 345–62.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑