MENU
Arhiv številk » 1997 » 3 » | Medicinsko področje » Predmeti » Interna medicina » Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Klinična raziskovalna naloga »

Pogostost neodzivnosti na aktivirani protein C pri bolnikih z vensko trombozo

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Pri 100 zaporednih bolnikih, ki so se zaradi venske tromboze zdravili na Interni klini­ki Trnovo v obdobju med januarjem 1992 in de­cembrom 1994, smo iskali novo obliko trombofilije – neodzivnost na aktivirani protein C. Med njimi je bilo 40 žensk in 60 moških, starih od 16 do 60 let (\bar{x} = 39). Zaradi primarne venske tromboze se je zdravilo 38 bolnikov (18 % žensk, 82 % moških). Sekundarno vensko trombozo je imelo 62 bolnikov, med njimi je bilo 53 % žensk in 47 % moških. Pri 32 % bolnikov se je pojav­ljala venska tromboza v družini, 79 % bolnikov se je zdravilo zaradi prve, ostali pa zaradi po­novne venske tromboze. Za določanje neodziv­nosti na aktivirani protein C smo izračunavali raz­merje med aktiviranim parcialnim tromboplastinskim časom ob dodatku aktiviranega protei­na C in brez njega. Spodnjo mejo normalne vred­nosti smo določili z meritvijo razmerja aktivira­nega proteina C pri 100 zdravih osebah, ki so po spolu in starosti ustrezale bolnikom z vensko trombozo (\bar{x} ± 2 SD). Osebe, ki so imele razmer­je aktiviranega proteina C pod 2,0, smo ozna­čili kot neodzivne na aktivirani protein C. Pri do­ločanju neodzivnosti na aktivirani protein C smo zaradi jemanja kumarinov izključili 20 bolnikov, zaradi prisotnosti lupusnih antikoagulantov pa 9 bolnikov. Med 71 preostalimi bolniki smo odkrili neodzivnost na aktivirani protein C pri 10 (14 %) bolnikih (6 žensk, 4 moški) za razli­ko od 3 (3 %) moških med kontrolnimi osebami (p < 0,05). Odkrili smo tudi 1 bolnika s pomanjka­njem antitrombina III in 2 bolnika s pomanjka­njem proteina C. Nihče od njih ni imel sočasne neodzivnosti na aktivirani protein C. Nismo od­krili povezave med neodzivnostjo na aktivirani protein C in primarno oz. sekundarno vensko trombozo, družinskim pojavljanjem venske trom­boze ter prvo oz. ponovno vensko trombozo. Re­zultati naše raziskave kažejo, da je neodzivnost na aktivirani protein C pogost, samostojen de­javnik tveganja za nastanek venske tromboze.

Avtorji:
Cvelbar Marinko Tanja, Goršič Tomažič Karmen

Ključne besede:
tromboflebitis, beljakovina C, parcialni tromboplastinski čas

Citiranje:
Med Razgl. 1997; 36: 297–315.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑