MENU
Arhiv številk » 2009 » 1-2 » | Medicinsko področje » Predmeti » Toksikologija »

Toksikokinetika in toksikodinamika zastrupitev z organskimi topili

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Organska topila so raznolika skupina spojin, ki jih uvrščamo med ogljikovodike. Njihove skup­ne lastnosti so hlapnost in lipofilnost, ki jim omogočajo absorpcijo preko dihal, prebavil in kože. Čeprav se organska topila veliko uporablja v različnih proizvodno-tehnoloških proce­sih v industriji, smo nizkim koncentracijam izpostavljeni vsakodnevno tudi pri običajnih dnev­nih aktivnostih. Njihova toksičnost je odvisna od številnih dejavnikov, kot so: toksičnost topila samega, način in količina izpostavljenosti, trajanje izpostavljenosti, individualne občutljivo­sti in interakcije z ostalimi spojinami. Izpostavljenost organskim topilom je lahko kratkotraj­na in povzroči akutne toksične učinke ali dolgotrajna, ki povzroča kronične okvare organizma, saj so organska topila lahko teratogena, mutagena ali kancerogena. Glede na kemijsko struk­turo jih v splošnem delimo v tri večje skupine skupaj z njihovimi derivati: alifatski, aromatski ali mešani ogljikovodiki. Prispevek opisuje toksikokinetične in toksikodinamične lastnosti posa­meznih organskih topil.

Avtorji:
Lunder Mojca, Žiberna Lovro

Ključne besede:
ogljikovodiki - toksičnost, topilo

Citiranje:
Med Razgl. 2009; 48: 115–27.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑