Spoštovani!
Sporočamo, da bo nakupovanje izdelkov Medicinskih razgledov zaradi odsotnosti urednikov v poletnih mesecih (predvsem julija) omejeno. Vljudno vas naprošamo, da morebitna vprašanja in želje naslovite neposredno na prodaja@medrazgl.si ali info@medrazgl.si.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
MENU
Arhiv številk » 2006 » 4 » | Medicinsko področje » Predmeti » Dentalna medicina » Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Klinična raziskovalna naloga »

Veljavnost, zanesljivost in zamudnost vrednotenja malokluzije z Eismann-Farcnikovim (EF) indeksom

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

IZHODIŠČA. Ortodontska diagnostika nam s pomočjo klasifikacijskih sistemov omogoča raz­vrstitev posameznih vrst zobnih in čeljustnih nepravilnosti (malokluzij). Za razvrščanje še vedno uporabljamo nekoliko izpopolnjen klasifikacijski sistem po Anglu (1899). Za kvanti­tativno vrednotenje malokluzij pa imamo različne okluzijske indekse. V Sloveniji je bil razvit Eismann-Farčnikov (EF) indeks, vendar je njegova rutinska uporaba v ortodontskih ambulantah omejena. NAMEN IN HIPOTEZE. Z namenom, da ugotovimo uporabnost EF indeksa v vsakda­nji ortodontski praksi, je cilj naloge preveriti njegovo veljavnost, zanesljivost in zamudnost pri vrednotenju malokluzije. Pričakujem, da je EF indeks veljavna in zanesljiva, vendar zamud­na metoda za vrednotenje malokluzije. METODE. Raziskovalna naloga je retrospektivna študija. Pri 100 preiskovancih (53 žensk, 47 moških; povprečna starost 15,4 let), ki so bili napoteni k specialistu zobne in čeljustne ortopedije, smo na študijskih modelih stalnega zobovja šte­vilčno ovrednotili obseg malokluzije z EF indeksom. Veljavnost indeksa smo preverili tako, da smo ga primerjali z mnenjem desetih slovenskih ortodontov (zlati standard), ki so po last­ni presoji razvrstili preiskovance v štiri težavnostne razrede. Za primerjavo smo uporabili koeficient ICC (inter-class correlation coefficient). Diagnostično natančnost EF indeksa smo določili s pomočjo površine pod ROC krivuljo. Zanesljivost EF indeksa smo določili tako, da smo deset naključno izbranih študijskih modelov ponovno ovrednotili, iste modele pa sta ovred­notila še dva meritelja. Skladnost vrednotenja enega meritelja in različnih meriteljev sem določila s koeficientom ICC (intra- in inter-class correlation coefficient). Zabeležili smo tudi čas vsakega vrednotenja malokluzije na pol minute natančno in izračunali povprečno vred­nost časa, ki je potreben za ovrednotenje malokluzije z EF indeksom. REZULTATI. Ujemanje EF indeksa in zlatega standarda pri vrednotenju obsega malokluzije in razvrščanju preisko­vancev vtežavnostne razrede je skoraj popolno (ICC je 0,819). Površina pod krivuljo, ki meri uporabnost ali diagnostično vrednost samega indeksa, znaša 0,846, pri čemer bi bil odličen diagnostični test predstavljen s površino pod krivuljo enako 1,00. Zanesljivost EF indeksa je velika, saj znaša ICC vrednost za enega meritelja 0,994, ICC vrednost treh različnih merite- ljev pa 0,878, kar pomeni popolno skladnost enega in različnih meriteljev. Čas, potreben za vrednotenje malokluzije z EF indeksom, je 27,10 minut. ZAKLJUČKI. EF indeks je veljaven in zanesljiv ter odlično ponazarja mnenje slovenskih ortodontov. Kljub temu, da je zamuden, je zaradi svoje natančnosti, njegova uporaba pri vsakdanjem diaganostičnem delu v ortodontski ambulanti smiselna.

Avtorji:
Primožič Jasmina, Ovsenik Maja

Ključne besede:
malokluzija - diagnostika, ortodontija korektivna

Citiranje:
Med razgl. 2006; 45: 357–82.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑