MENU
Arhiv številk » 2014 » 4 » | Medicinsko področje » Predmeti » Interna medicina »

Astma in šport pri odraslih

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

S­ te­le­snim­ napo­rom­ spro­že­na­ bron­ho­kon­strik­ci­ja­ je­ opre­de­lje­na­ kot­ pre­hod­no,­ rever­zi­bil­no­ zože­nje­ spod­njih­ dihalnih­ poti,­ ki­ sle­di­ fizič­ni­ aktiv­no­sti.­ Zgo­di­ se­ v­ pri­sot­no­sti­ ali odsot­no­sti­ kli­nič­no­ pre­poz­na­ne­ ast­me.­ V­ splo­šni popu­la­ci­ji­ je­ pre­va­len­ca­ z­ na­po­rom­ spro­že­ne­ bron­ho­kon­strik­ci­je­ 7–20 %.­ Pri­ atle­tih,­ pri­ kate­rih­ je­ ta­ delež­ viš­ji­ (okoli­ 50 %),­ pa je­ pre­va­len­ca­ odvi­sna­ od­ vrste­ špor­ta,­ oko­liš­čin,­ kjer­ se­ šport­ izva­ja, ­in­ rav­ni­ mak­si­malne obre­me­ni­tve. Izgu­ba­ vode­ na­ nivo­ju­ dihal­ne­ poti­ kot­ odgo­vor­ na­ pove­ča­no­ ven­ti­la­ci­jo­ je ključ­ni­ začet­ni­ sti­mu­lus­ za­ nasta­nek­ z­ napo­rom­ spro­že­ne­ bron­ho­kon­strik­ci­je.­ Pri­ raz­la­gi­ meha­niz­ma­ z­ na­po­rom­ spro­že­ne­ bron­ho­kon­strik­ci­je­ obsta­ja­ta­ dve­ teo­ri­ji:­ ter­mal­na­ in osmot­ska­ teo­ri­ja.­ V­ la­bo­ra­to­ri­ju­ posta­vi­tev­ diag­no­ze­ ni­ lah­ka.­ Diag­no­stič­ni­ testi­ mora­jo teme­lji­ti na­ dog­na­njih­ pato­ge­ne­ze­ in­ pato­fi­zio­lo­gi­je­ z­ na­po­rom­ spro­že­ne­ bron­ho­kon­strik­ci­je.­ Za­ spro­že­nje­ dehi­dra­ci­je­ in­ pove­ča­nje­ osmo­lar­no­sti­ teko­čin­ske­ pla­sti­ epi­te­li­ja dihalne­ poti­ mora­ stop­nja­ izgu­be­ vode­ pre­se­či­ nje­no­ nado­meš­čanje­ na­ nivo­ju­ prvih­ deset gene­ra­cij­ bron­hi­jev.­ V­ splo­šnem­ velja,­ da­ bolj­ kot­ je­ zrak­ med­ diag­no­stič­nim­ testom­ suh in­ več­ja­ kot­ je­ ven­ti­la­ci­ja,­ več­ja­ je­ ver­jet­nost,­ da­ test­ ne­ bo­ laž­no­ nega­ti­ven.­ Obsta­ja­ta­ dve obli­ki­ bron­ho­pro­vo­kacijskih­ testov:­ direkt­ni­ in­ indi­rekt­ni.­ Raz­li­ku­je­ta­ se­ po­ meha­niz­mu ozi­ro­ma­ nači­nu­ spro­že­nja­ bron­ho­kon­strik­ci­je.­ Zdrav­lje­nje­ z­ na­po­rom­ spro­že­ne­ bron­ho­kon­strik­ci­je­ teme­lji­ na­ prin­ci­pih,­ ki­ velja­jo­ za­ zdrav­lje­nje­ ast­me:­ to­ je­ pro­tivnet­na­ in­ bron­ho­di­la­tor­na­ kom­po­nen­ta.­ Med­ nefar­ma­ko­loš­ki­mi­ nači­ni­ pre­pre­če­va­nja­ z­ na­po­rom spro­že­ne ­bron­ho­kon­strik­ci­je­ sve­tu­je­mo­ ogre­va­nje­ pred­ pred­vi­de­no­ fizič­no­ aktiv­nost­jo.
Avtorji:
Škrgat Sabina

Ključne besede:
šport, astma, zdravljenje, z naporom sprožena bronhokonstrikcija

Citiranje:
Med Razgl. 2014; 53 (4): 527–36.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑