MENU
Arhiv številk » 2005 » 1 » | Medicinsko področje » Predmeti » Fiziologija » Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Predklinična raziskovalna naloga »

Elektroencefalografska koherenca med vidnimi in motoričnimi področji možganske skorje pri vidno-motorični nalogi

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Izhodišče. Funkcijsko povezovanje raznih področij možganov (angl. binding), ki je lahko npr. mehanizem zaznave dražljajev, morda poteka prek sinhronizirane oscilirajoče aktivnosti nevro­nov, ki se jo da določiti z merjenjem elektroencefalografske koherence. Takšno povezovanje vidnih in motoričnih področij možganske skorje je lahko tudi osnova vidno-motorične inte­gracije, ki jo zahteva izvajanje motoričnih nalog, vodenih z vidom. Pri gibih ene roke se aktivira primarna motorična možganska skorja predvsem v nasprotni polobli, premotorična polja pa so aktivna v obeh.

Namen. Osnovni cilj raziskave je bil vpeljati metodo merjenja elektroencefalografske kohe­rence. Izbrali smo model vidno-motorične naloge, ker je že dobro raziskan in je zato dobljene rezultate možno primerjati z drugimi ter tako preizkusiti veljavnost metode. Drugi cilj je bil primerjava sprememb koherence in močnostnih spektrov nad levo in desno možgansko poloblo pri izvajanju vidno-motorične naloge z desno ali z levo roko.

Hipoteze. Predpostavili smo, da bo koherenca med vidnimi in motoričnimi področji mož­ganske skorje večja med izvajanjem vidno-motorične naloge kot med kontrolnimi nalogami. Predpostavili smo tudi, da bo povečanje koherence pri izvajanju naloge z desnico večje nad levo poloblo in obratno.

Metode. Meritve smo izvedli na 6 desničnih zdravih preiskovancih. Med elektroencefalografskim snemanjem so izvajali 4 naloge: vidno-motorično nalogo z levo in desno roko (zahtevala je usklajeno delovanje vidnih in motoričnih polj), vidno, motorično ter vidno in motorično (hkra­ti neodvisno aktivni obe polji). Za izračun sprememb koherence in močnostnih spektrov smo izdelali računalniški program v programskem okolju Matlab. Rezultate smo statistično obde­lali z metodami dvosmerne in enosmerne analize variance ter s post hoc testi t s korekcijo po Bonferroniju.

Rezultati. Dokazali smo statistično pomembno povečanje koherence (p < 0,05) pri vidno-motorični nalogi glede na ostale naloge v frekvenčnih pasovih alfa in beta 1. Spremembe koherence niso bile statistično pomembno odvisne od tega, s katero roko so preiskovanci izvajali nalogo, in so se v obeh primerih simetrično zvečale v obeh poloblah.

Zaključki. V skladu s prejšnjimi raziskavami smo dokazali specifično povečanje koheren­ce med vidnimi in motoričnimi polji pri izvajanju vidno-motorične naloge in pokazali, da ni prepričljivih asimetrij pri izvajanju le-te z desno oz. levo roko. Slednje je možno razložiti, če povečanje koherence odseva sodelovanje med sekundarnimi kompleksnejšimi vidnimi in moto­ričnimi področji možganske skorje.

Avtorji:
Simon Brežan, Veronika Rutar, Vito Logar

Ključne besede:
elektroencefalografija, možganska skorja, sinhronizacija, vidna možganska skorja, motorična možganska skorja

Citiranje:
Med Razgl. 2005; 44: 3–22.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑