MENU
Arhiv številk » 2014 » 4 » | Medicinsko področje » Predmeti » Nujna medicinska pomoč »

Organizacija zdravstvene službe na športnih tekmovanjih in množičnih rekreativnih prireditvah

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Šport­na ­tek­mo­va­nja ­in­ mno­žič­ne ­rekrea­tiv­ne ­pri­re­di­tve­ sodij­o­ med­ dogod­ke ­s­ po­ve­čanim tveganjem­ za­ poš­kod­be,­ nenad­ne ­srč­no-žil­ne­ zaple­te­ in ­dru­ga ­obo­le­nja,­ pove­za­na ­z ­in­ten­ziv­no tele­sno­ aktiv­nostj­o.­ Zato­ je ­dobra ­organ­i­za­cij­a ­zdravs­tve­ne ­služ­be ­s ­ci­ljem­ zago­tav­lja­nja­ kakovost­ne­ pri­mar­ne­ in­ triaž­ne­ zdravs­tve­ne­ oskr­be­ ude­le­žen­cev­ temelj­ne­ga pome­na.­ Orga­ni­zator ­tek­mo­va­nja ­oz. ­pri­re­di­tve ­in ­vodj­a ­zdravs­tve­ne ­služ­be ­mora­ta ­pri zago­tav­lja­nju ­zdravs­tvene­ oskr­be ­na ­tere­nu ­rav­na­ti ­v ­skla­du ­s ­slo­ven­sko ­zako­no­daj­o, ­ki ­oprede­ljuj­e­ to ­področj­e. ­Ker pa ­so ­potre­be ­oz. ­pogoj­I ­dela ­zdravs­tve­ne ­služ­be ­na ­takih ­pri­re­di­tvah v ­za­ko­no­daj­I ­pre­cej ­ohlap­no ­in ­sla­bo ­defi­ni­ra­ni, ­dobra ­zdravs­tve­na ­oskr­ba­ teme­lji­ predvsem­ na ­izkuš­njah ­in ­zna­nju ­vseh­sode­luj­o­čih. ­Tre­ba ­je ­poz­na­ti ­spe­ci­fi­ko ­športne ­panoge, ­ znati ­ narediti oceno tveganja za nastanek bolezni in (specifičnih) poškodb, poznati je treba udeležence tekmovanja, njihove zmogljivosti in zdravstveno stanje in vedeti, kakšne učinke imajo lahko specifično okolje (mrez, vročina, vlažnost) na človeški organizem med intenzivno telesno aktivnostjo.

Avtorji:
Mikša Maja, Zupet Petra

Ključne besede:
zdravstvena služba, množične prireditve, športna tekmovanja, ukrepi, nujna medicinska pomoč

Citiranje:
Med Razgl. 2014; 53 (4): 597–602.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑