Spoštovani kupci!
Zaradi prenove spletne strani in prehoda na OJS spletna prodaja trenutno ne dela. Prosim, če sporočite, kaj bi radi kupili, na prodaja@medrazgl.si. Dopišite vaše ime in priimek, naslov ter način plačila (s predračunom, ob povzetju ali z gotovino, če prezvamete gradivo v živo v prostorih uredištva v času uradnih ur).
Hvala za razumevanje!
MENU
Arhiv številk » 2014 » 4 » | Medicinsko področje » Predmeti » Nujna medicinska pomoč »

Organizacija zdravstvene službe na športnih tekmovanjih in množičnih rekreativnih prireditvah

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

Šport­na ­tek­mo­va­nja ­in­ mno­žič­ne ­rekrea­tiv­ne ­pri­re­di­tve­ sodij­o­ med­ dogod­ke ­s­ po­ve­čanim tveganjem­ za­ poš­kod­be,­ nenad­ne ­srč­no-žil­ne­ zaple­te­ in ­dru­ga ­obo­le­nja,­ pove­za­na ­z ­in­ten­ziv­no tele­sno­ aktiv­nostj­o.­ Zato­ je ­dobra ­organ­i­za­cij­a ­zdravs­tve­ne ­služ­be ­s ­ci­ljem­ zago­tav­lja­nja­ kakovost­ne­ pri­mar­ne­ in­ triaž­ne­ zdravs­tve­ne­ oskr­be­ ude­le­žen­cev­ temelj­ne­ga pome­na.­ Orga­ni­zator ­tek­mo­va­nja ­oz. ­pri­re­di­tve ­in ­vodj­a ­zdravs­tve­ne ­služ­be ­mora­ta ­pri zago­tav­lja­nju ­zdravs­tvene­ oskr­be ­na ­tere­nu ­rav­na­ti ­v ­skla­du ­s ­slo­ven­sko ­zako­no­daj­o, ­ki ­oprede­ljuj­e­ to ­področj­e. ­Ker pa ­so ­potre­be ­oz. ­pogoj­I ­dela ­zdravs­tve­ne ­služ­be ­na ­takih ­pri­re­di­tvah v ­za­ko­no­daj­I ­pre­cej ­ohlap­no ­in ­sla­bo ­defi­ni­ra­ni, ­dobra ­zdravs­tve­na ­oskr­ba­ teme­lji­ predvsem­ na ­izkuš­njah ­in ­zna­nju ­vseh­sode­luj­o­čih. ­Tre­ba ­je ­poz­na­ti ­spe­ci­fi­ko ­športne ­panoge, ­ znati ­ narediti oceno tveganja za nastanek bolezni in (specifičnih) poškodb, poznati je treba udeležence tekmovanja, njihove zmogljivosti in zdravstveno stanje in vedeti, kakšne učinke imajo lahko specifično okolje (mrez, vročina, vlažnost) na človeški organizem med intenzivno telesno aktivnostjo.

Avtorji:
Mikša Maja, Zupet Petra

Ključne besede:
zdravstvena služba, množične prireditve, športna tekmovanja, ukrepi, nujna medicinska pomoč

Citiranje:
Med Razgl. 2014; 53 (4): 597–602.

Prenos PDF >>
© 2024 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑