Spoštovani kupci!
Zaradi prenove spletne strani in prehoda na OJS spletna prodaja trenutno ne dela. Prosim, če sporočite, kaj bi radi kupili, na prodaja@medrazgl.si. Dopišite vaše ime in priimek, naslov ter način plačila (s predračunom, ob povzetju ali z gotovino, če prezvamete gradivo v živo v prostorih uredištva v času uradnih ur).
Hvala za razumevanje!
MENU
Arhiv številk » 2014 » 4 » | Medicinsko področje » Predmeti » Fizikalna in rehabilitacijska medicina » Medicinsko področje » Predmeti » Pediatrija »

Značilnosti tekmovalnega športa otrok in mladostnikov ter nekatera zdravstvena tveganja mladih v tovrstnem športu

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

Na­men­ pris­pev­ka ­je ­pred­sta­vi­ti ­prob­le­ma­ti­ko ­izbo­ra­ mla­dih ­v­ špor­tu ­in ­mode­lov ­raz­voja šport­no ­nadarj­e­nih ­otrok­ kot ­temelj­ni zna­čil­no­sti ­tek­mo­val­ne­ga ­špor­ta­ otrok­ in ­mladine ter ­opo­zo­ri­ti­ na­ neka­te­re­ nega­tiv­ne ­poja­ve,­ ki­ pred­stav­ljaj­o ­mož­ne­ zdravs­tve­ne ­ nevar­nosti za ­otro­ke­ v ­tek­mo­val­nem­ špor­tu.­ Rezul­ta­ti­ razi­skav­ in­ prak­sa ­kažej­o, ­da ­je­ pre­poz­na­vanje talen­tov ­zelo­ kom­plek­sen ­in­ zah­te­ven­ posto­pek­ in­ da­ danes­ ni­ mogo­če ­zanes­lji­vo ­napove­da­ti ­tek­mo­val­ne­ šport­ne ­uspe­šno­sti­ v­ odra­slem­ obdobj­u ­na ­osno­vi­ nadarj­e­no­sti v­ otroš­kem­ obdobj­u­ ali ­obdobj­u ­zgod­nje­ ado­les­cen­ce.­ Prav­ tako­ zgod­nje­ vklju­če­va­nje­ otrok ­v­ spe­cia­li­zi­ran­ pro­ces­ šport­ne­ vad­be­ (šport­ne­ šole­ ipd.)­ ni­ zago­to­vi­lo­ za­ šport­no­ uspe­šnost v­ odra­slo­sti.­ Nas­prot­no:­ ozko­ usmerj­e­na ­vad­ba­ v­ otroš­tvu­ zati­ra ­nji­hov­ dol­go­ro­čen­ šport­ni­ raz­voj­ in­ ogro­ža­ nji­ho­vo­ zdravj­e.­ Uspe­šni ­so­ tisti­ mode­li ­raz­voj­a­ šport­ni­ka ­(šport­ne ­ustvar­jal­nosti), ­ki ­teme­ljij­o ­na ­dol­go­roč­nem­ in­ siste­ma­tič­nem ­delu ­z ­mla­di­mi­ s ­ka­snej­šo ­specia­li­za­cij­o ­vad­be­ in ­kjer­ je ­v ­ospredju  humano­–­peda­goš­ko ­in ­vse­bin­sko ­poglob­lje­no­ delo z ­mla­di­mi­ šport­ni­ki.­ Na ­osno­vi­ siste­ma­tič­ne­ga­ obrav­na­va­nja ­teme ­je ­mogo­če­ obli­ko­vati ­nekaj­ kon­kret­nih ­pred­lo­gov ­za­ prak­tič­no ­delo­va­nje ­in­ izbolj­ša­nje ­tega­ pomemb­ne­ga ­seg­men­ta­ špor­ta­ v­ na­ši­ drža­vi: Otroci v športu ne smejo biti podvrženi prezahtevni in v eno športno panogo usmerjeni specializirani športni vadbi; mlade športnike lahko vodijo le izobraženi trenerji z znanjem in s trdnim značajem; mladi športniki morajo biti podvrženi stalnemu zdravstvenemu nadzoru, spremljati jih morajo usposobljeni pediatri; potrebno je stalno izobraževanje trenerjev, članov klubskih uprav, državnih športnih zvez ter staršev in mladih športnikov.

Avtorji:
Škof Branko

Ključne besede:
tekmovalni šport mladih, prezgodnja specializacija, zdravstvena tveganja

Citiranje:
Med Razgl. 2014; 53 (4): 565–83.

Prenos PDF >>
© 2024 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑